Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste

Rekisterin nimi:
karhi.fi Asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä:
Tmi Markku karhi USA AUTO-korjaamo Y-tunnus: 1706652-4
Omistaja, Markku Karhi, markku.karhi@pp1.inet.fi, gsm: 0400 950 388

Rekisterin vastuuhenkilö:

Yhdyshenkilö Markku Karhi, markku.karhi@pp1.inet.fi, gsm: 0400 950 388. Palveluntuottajan Asiakasrekisterin vastuuhenkilö huolehtii rekisteriselosteen nähtävillä pidosta ja antaa tarkempia tietoja Palveluntuottajan Asiakasrekisterin pidosta sekä rekisteröidyn oikeudesta tarkastaa itseään koskevat tiedot ja korjata virheelliset tiedot.

Rekisterin käyttötarkoitus:

Palveluntuottajan asiakkaiden yritys- ja henkilötietojen, yhteystietojen ja ostohistoriatietojen kerääminen.

Rekisterin tietosisältö:

Yrityksen/henkilön itsensä ilmoittamat yhteys-, laskutus- ja toimitustiedot. Lisäksi asiakaskohtaisesti tallennetaan ostotiedot.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet:

Palveluntuottajan Asiakasrekisterin tiedot saadaan ja niitä ylläpidetään Palveluntuottajan asiakkaalta saadun tiedon perusteella. Tiedot päivittyvät ajantasaisesti tietojärjestelmään asiakkaan
tilausten pohjalta.

Tietojen luovutus:

Palveluntuottajan Asiakasrekisteristä ei asiakaskohtaisia tietoja säännönmukaisesti luovuteta.

Rekisterin sisäinen käyttö:

Palveluntuottajan Asiakasrekisterin tietoja
käytetään Palveluntuottajan tehtävien hoitamiseen, kuten tuotteiden
toimittamiseen ja raportointiin. Tietojen käyttö perustuu asiakassuhteeseen tai
muuhun asialliseen yhteyteen. Asiakastietoja voivat käyttää ainoastaan
tuotteiden toimittamiseen osallistuvat työtehtäviensä mukaisesti. Muut ovat
sivullisia asiakkaan tietoihin nähden eikä heillä ole oikeutta ilman asiakkaan
kirjallista suostumusta saada tietoja käyttöönsä.
Rekisterin suojaus:

Palveluntuottajan Asiakasrekisterin tiedot on säädetty salassa pidettäviksi. Tietoja käsitteleviä henkilöitä koskee vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu palvelussuhteen päätyttyä. Käyttöoikeuden saaminen järjestelmään edellyttää käyttäjän kirjallista vaitiolositoumusta.Rekisterin säilytys, arkistointi ja hävittäminen:

Palveluntuottajan Asiakasrekisterin tiedot säilytetään sähköisessä rekisterissä asianmukaisia säilytysaikoja noudattaen.Tarkastusoikeus:

Asiakas voi esittää tarkastuspyynnön omiin
tietoihinsa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti. Asiakkaalle varataan
mahdollisuus tutustua häntä koskeviin tietoihin näyttöruudulla ja pyydettäessä
tiedot annetaan kirjallisesti pyytäjän haluamassa laajuudessa. Jos
tarkastusoikeus poikkeuksellisesti evätään, kieltäytymisestä annetaan omistajan
allekirjoittama todistus, josta ilmenee syy tarkastusoikeuden epäämiseen.
Todistukseen liitetään valitusosoitus.Tiedon korjaaminen:

Asiakas tekee tietojansa koskevan oikaisupyynnön kirjallisesti Palveluntuottajalle. Mikäli asiakkaan vaatimusta tiedon korjaamisesta ei hyväksytä, kieltäytymisestä annetaan omistajan allekirjoittama todistus, josta ilmenee syy tiedon korjaamisen epäämiseen.Kielto-oikeus:

Asiakastiedot ovat salassa pidettäviä. Niitä luovutetaan vain asiakkaan nimenomaisella suostumuksella tai lakiin perustuvan tiedonsaantioikeuden nojalla. Rekisteröidyn ei siis tarvitse esittää nimenomaista tietojen luovutuskieltoa.